686670

Peaty's General Maintenance Spray 400ml

Varenr:1205485060541580893
Veil. pris 139,00
BeskrivelseSupport
Beskrivelse

Peaty's General Maintenance Spray 400ml


Vår svært allsidige, biologisk nedbrytbare og PTFE-frie vedlikeholdsspray holder vann på avstand foa nyvaskede sykler, og etterlater lett smøring og et langvarig anti-korrosivt belegg på bevegelige metalldeler. Middelet fungerer også som løsemiddel for å løsne deler som sitter fast. Bruk sprayen på lakken for å redusere oppbygging av gjørme, slik at du bruker mindre tid på rengjøring og mer tid på å sykle! Kan benyttes på alle metalldeler, lakk, gummi, plast og karbon. Test alltid på et lite synlig område før bruk.

Instruksjoner: Rist godt før bruk. Spray direkte på komponenten eller overflaten fra en avstand på 15 til 25 cm og la stå i opptil 60 minutter for å penetrere eller danne en film.

Forsiktig: Ikke bruk spray på bremsekomponenter og dekk!

Fare: ekstremt brannfarlig aerosol. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp/spray. Bruk kun utendørs eller i et godt ventilert område. Bruk vernehansker. Kast innholdet/beholderen i henhold til lokale forskrifter. Gjentatt eksponering kan forårsake tørr eller sprukket hud. Hydrokarboner, c9-c11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater. Forsiktig: trykkbeholder: kan sprekke ved oppvarming. Beskytt mot sollys. Ikke utsett for temperaturer over 50°c/122°f. Må ikke gjennombores eller brennes, selv etter bruk. Ikke spray på åpen ild eller annen antennelseskilde. Holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt. Bruk kun som anvist.

Support